Regulamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I) Skład Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału szkoły, powoływanych  przez klasową Radę na początku roku szkolnego.

2. Rodzic mający w szkole więcej niż jedno dziecko może w Radzie Rodziców reprezentować tylko jedną klasę.

3. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor Szkoły, wybiera spośród swoich członków, drogą wyborów (stawiając znak X przy nazwiskach jednego, dwóch lub trzech kandydatów):

a) przewodniczącego - osoba, która uzyska największą liczbę głosów

b)sekretarza

c)skarbnika

d)dwóch członków komisji rewizyjnej.

Głosy podlicza dwuosobowa komisja skrutacyjna składająca się z osób, które nie kandydowały do Prezydium RR

4. Prezydium RR powinno być wybrane przez 1/3 członków.

5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady.

6. Odwoływać członka RR można na podstawie wniosku złożonego do RR przez innego członka lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być:

-naruszenie przepisów prawa
-naruszenie przepisów niniejszego regulaminu
-działanie na szkodę Szkoły
-bierna postawa w pracy RR.

7. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje poprzez głosowanie na zebraniu.

8. Członkostwo w Radzie Rodziców i wszelkie funkcje pełnione są społecznie

 

II) Cele działalności Rady Rodziców:

1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami Szkoły.

2. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w zakresie realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego Szkoły.

3. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych wpłat rodziców, dochodowych imprez organizowanych przez Radę, darowizn osób prywatnych i instytucji, niezbędnych do wspierania działalności Szkoły oraz ustalenie zasad ich wydatkowania.

III) Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Zebrania Plenarne zwoływane są przez Prezydium:

    a) zwyczajne - zwoływane są co najmniej 4 razy w roku /2 razy w ciągu półrocza szkolnego/

    b) nadzwyczajne - zwoływane w uzasadnionych wypadkach w dowolnym terminie na wniosek:

        * Dyrektora Szkoły

        * Rady Pedagogicznej

        * Samorządu Szkolnego

        * 1/3 członków RR

2. O terminie i miejscu zebrania zawiadamia się Członków Rady co najmniej 5 dni przed planowaną datą. W uzasadnionych wypadkach termin może być skrócony do 1 dnia.

3. Prezydium obraduje w wyznaczonych przez siebie terminach.

4. Decyzje RR podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego lub jego zastępcy.

5. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji Dyrektora Szkoły.

6. Komisja Rewizyjna obraduje w wyznaczonych przez siebie terminach, dokonuje kontroli dokumentacji RR.

IV) Kompetencje Rady Rodziców:

1. występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

2.Opiniowanie:

a) Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
b) Programu Wychowawczego Szkoły
c) Szkolnego Programu Profilaktyki
d) Projektu Planu Finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły
e) pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
f) Koncepcji pracy szkoły.

V) Zarządzanie funduszem Rady Rodziców:

1. Fundusz RR może być wykorzystany w formie pomocy materialnej, bezpośredniej lub pośredniej, uczniom poprzez:

a) nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe
b) nagradzanie uczniów za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu
c) wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w szkole i poza szkołą
d) przyznawanie zasiłków dla uczniów dotkniętych losowo, zasiłki mogą mieć wyłącznie formę rzeczową

2. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Prezydium lub całej Rady i wymagają większości do ich akceptacji.

3. Nagrody pieniężne fundowane przez RR powinny być opieczętowane i podpisane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.

4. Skarbnik Rady Rodziców ma obowiązek odpowiedniego dokumentowania przychodów i wydatków w ramach Funduszu.

5. pieniądze Funduszu RR przechowywane są na koncie bankowym. Wypłaty z konta może dokonać Przewodniczący lub Skarbnik Rady Rodziców.

6. Składka na fundusz RR jest nieobowiązkowa i  wynosi 10,00 zł rocznie.

 

VI) Postanowienia końcowe

1.  Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców w dniu 23.11.2011r.

2. Przewodniczący RR jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia podać niniejszy Regulamin do wiadomości

Rady Rodziców.

3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną.

4. Pieczątka jest wyłącznie do dyspozycji tylko Prezydium i Komisji Rewizyjnej.


Regulamin opracowały:

  Przewodnicząca Rady Rodziców - Urszula Maciejasz

  Skarbnik Rady Rodziców  - Ilona Michalska

  Sekretarz Rady Rodziców - Aneta Każak